WBL Sport
   
Regulamin uczestnictwa w rozgrywkach sportowych zorganizowanych przez firmę BIZNES SPORT S.C.

Regulamin sporządzono w dniu 18 sierpnia 2000 r.
Autorami niniejszego regulaminu są Artur Bałchanowski i Grzegorz DokurnoSpis treści:
 1. 1.Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określony został przez organizatora firmę Biznes Sport S.C. (zwaną dalej BS) dla rozgrywek amatorskiej ligi sportowej o nazwie Wrocławska Biznes Liga (zwaną dalej WBL).

 2. Użyte w dalszej treści Regulaminu określenia oznaczają:

  • Kapitan drużyny - osoba reprezentująca drużynę na zewnątrz. Kapitan musi wyznaczyć swojego zastępcę, który przejmie obowiązki kapitana w przypadku jego nieobecności.
   Kapitan drużyny jest m.in. odpowiedzialny za przestrzeganie Regulaminu przez drużynę, którą reprezentuje, przekazywanie informacji o terminach i godzinach rozgrywek, wynikach meczów oraz wszelkich innych informacji dotyczących uczestnictwa w lidze WBL.

  • Licencja WBL - identyfikator uprawniający do uczestnictwa w lidze WBL zawodników każdej z drużyn. BS ma prawo nie wydać Licencji WBL bez podania przyczyny. Uczestnik ligi WBL posiadający Licencje WBL, wyraża zgodę na warunki określone w Regulaminie.

  • Protokół - dokument sporządzony podczas każdego meczu w lidze WBL przez osoby delegowane z BS. Protokół meczowy jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie się meczu i stwierdzającym prawidłowość wyniku oraz statystyki.

 
 1. Liga WBL ma charakter amatorski, co oznacza, że jej uczestnikami nie mogą być osoby zawodowo uprawiający sport, grające lub zgłoszone w I, II, III lidze rozgrywek krajowych.

 2. Liga WBL jest przeznaczona dla pracowników instytucji, banków, przedsiębiorstw, firm działających na terenie Wrocławia i okolic.

 3. Każdy zgłoszony zawodnik do uczestnictwa w rozgrywkach ligi WBL będzie posiadał Licencje WBL.

 4. Do rozgrywek dopuszczonych zostanie minimum 6 drużyn, ale nie więcej niż 32 drużyny. Dana drużyna może liczyć do 14 zarejestrowanych uczestników, bez względu na płeć. Osoba poniżej 18 roku życia uczestniczy w lidze WBL za zgodą rodziców i pod opieką kapitana drużyny.

 5. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek przyjmuje BS. Podstawowym warunkiem umożliwiającym przystąpienie do rozgrywek, jest:

  • dostarczenie BS Karty Zgłoszenia drużyny (według ustalonego wzoru przez BS) tj. imiennego wykazu wszystkich zawodników wraz ze zdjęciem (format paszportowy) najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem rozgrywek ligi WBL,

  • wpłata wpisowego, na konto bankowe BS, zgodnie z wystawionym rachunkiem, najpóźniej do końca pierwszego tygodnia rozgrywek. Nieuregulowanie należności powoduje niedopuszczenie drużyny do kolejnych meczów.

 6. Każdy uczestnik przystępujący do rozgrywek wyraża zgodę na warunki określone w Regulaminie rozgrywek ligi WBL. Każdy z uczestników zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.

 7. Terminarz wszystkich spotkań ustala BS.

 8. Podczas meczów w lidze WBL zabrania się uczestnikom używania słów wulgarnych.

 9. W sytuacji nie przestrzegania ust. 8 sędzia ma prawo zdyskwalifikować zawodnika lub drużynę. W przypadku zaistnienia wzmiankowanej sytuacji mecz zostaje rozstrzygnięty walkowerem na korzyść drużyny przeciwnej.

 10. W przypadku rażącego naruszenia ust. 8, BS ma prawo zdyskwalifikować zawodnika na więcej niż jeden mecz oraz daną drużynę z rozgrywek WBL. Zdyskwalifikowanej drużynie nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty tytułem uczestnictwa w rozgrywkach WBL.

 1. Aby zgłosić drużynę do rozgrywek amatorskiej ligi sportowej WBL należy dostarczyć do US zgłoszenie wg wzoru:

  • Imienną listę zawodników reprezentujących daną firmę (minimum 4, maksymalnie 14 osób). Dopuszcza się udział osób nie związanych zawodowo z daną firmą.

  • Nazwisko, imię, telefon kontaktowy oraz nr fax-u do osoby odpowiedzialnej za drużynę. Jeżeli jest to możliwe to również należy podać e-mail.

  • Kolor strojów drużyny - koszulek oraz spodenek.

  • Nazwę drużyny oraz dyscyplinę sportową.

  • Każda drużyna, która wypełni i dostarczy lub prześle pocztą elektroniczną, fax-em, listem zwykłym lub poleconym kartę zgłoszenia na adres BS, otrzyma potwierdzenie zarejestrowania drużyny do danej edycji ligi WBL. Potwierdzenie otrzyma kapitan drużyny lub jego zastępca, które będzie zawierało numery licencji dla zgłoszonych uczestników.

 2. Do każdej nowej edycji ligi WBL, zgłoszona drużyna otrzyma terminarz z datą, miejscem i godzinami rozpoczęcia rozgrywek. Rozgrywki zorganizowane będą w trzech edycjach w ciągu roku: wiosna, jesień, zima.

 3. Warunkiem dopuszczenia do gry jest przedstawienie sędziemu przez zawodnika aktualnej Licencji WBL, najpóźniej 5 minut przed planowanym rozpoczęciem meczu.

 1. Zasady rozgrywek w lidze WBL są uzależnione od liczby zgłoszonych drużyn

 2. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych drużyn do jednej z dyscyplin będzie wynosić:

  2.1. minimalnie 6, a maksymalnie 10, to:

  • mecze odbywają się wg zasady "każdy z każdym",

  • pierwsze cztery zespoły awansują do play-off ligi i rozgrywają mecze wg załączonego schematu (załącznik nr 3),

  • zespoły z miejsc 5 - 8 rozgrywają play-off "pocieszenia" o piąte miejsce wg identycznego schematu,

  • zespoły z miejsc 9 - 10 kończą rozgrywki w lidze.

  2.2. minimalnie 11, a maksymalnie 16, to:

  • drużyny zostają podzielone poprzez losowanie, na zasadach określonych przez US, na grupy A i B,

  • mecze odbywają się wg zasady "każdy z każdym", w poszczególnych grupach,

  • pierwsze cztery zespoły, z każdej z grup awansują do play-off ligi i rozgrywają mecze wg załączonego schematu (załącznik nr 4),

  • zespoły z miejsc 5 - 8, w każdej z grup rozgrywają play-off "pocieszenia" o dziewiąte miejsce wg identycznego schematu.

 3. Za zwycięstwo w meczu kręgli przyznaje się 2 punkty za każdą wygraną grę, za remis 1 punkt za przegraną 0 punktów, dodatkowe 2 punkty otrzymuje się za zbicie większej ilości kręgli w całej grze . Walkower oznacza mecz wygrany ze stosunkiem punktowym 8:0.

 4. Za zwycięstwo w meczu koszykówki przyznaje się 2 punkty, za przegraną 1 punkt. Walkower oznacza mecz wygrany ze stosunkiem koszy 20:0.

 5. Za zwycięstwo w meczu piłki nożnej przyznaje się 3 punkty, za remis 1 punkt, natomiast za przegraną punktów się nie otrzymuje. Walkower oznacza mecz wygrany ze stosunkiem bramek 3:0.

 6. Za zwycięstwo w meczu siatkówki przyznaje się 2 punkty, za przegraną 1 punkt. Walkower oznacza mecz wygrany ze stosunkiem setów 2:0.

 7. O zajęciu określonego miejsca w tabeli decyduje:

  • po pierwsze, większa ilość zdobytych punktów,

  • po drugie, wynik bezpośredniego pojedynku między zainteresowanymi drużynami,

  • po trzecie, większa ilość goli "dodatnich" (wynika z różnicy goli zdobytych i straconych).

 8. W przypadku nie stawienia się drużyny po 10 minutach od planowanego rozpoczęcia meczu, drużyna taka przegrywa mecz walkowerem.

 9. Minimalna ilość zawodników jednej drużyny przystępujących do meczu koszykówki, piłki nożnej i siatkówki nie może być mniejsza niż cztery osoby, w przypadku kręgli liczba ta nie może być mniejsza niż trzy osoby. Jeżeli jest mniejsza ilość graczy, mecz jest weryfikowany walkowerem na korzyść drużyny przeciwnej. Jeżeli do meczu przystąpią mniej niż cztery osoby(koszykówka, piłka nożna, siatkówka) lub trzy (kręgle) w każdej z drużyn, mecz uznaje się za odbyty jednak nie uzyskuje się punktów.

 10. W sytuacji niestawienia się do meczu drużyn, w wyznaczonym przez BS terminie, pojedynek weryfikowany jest jako obustronna przegrana.

 11. Każdej drużynie przysługuje możliwość przełożenia terminu lub godziny jednego meczu. Drużyna wnioskująca musi powiadomić BS, oraz uzyskać zgodę przeciwnika z wyprzedzeniem przynajmniej trzech dni roboczych.

 12. W przypadku nie wyrażenia zgody na przełożenie meczu przez drużynę przeciwną lub BS, nie odbyty pojedynek weryfikowany zostanie walkowerem na korzyść przeciwnika.

 

 1. Wszystkie mecze kręgli w lidze WBL rozgrywane są w halach sportowych.

 2. W rozgrywkach kręglarskich ligi WBL obowiązują przepisy określone w oficjalnych przepisach PZK z następującymi wyjątkami:

  • O wyniku zespołu w poszczególnej grze będą decydowały trzy najlepsze wyniki uzyskane przez graczy biorących w niej udział.

  • W czasie jednego meczu dopuszcza się dokonanie dwóch zmian zawodników, jednak możliwe jest to najwcześniej po zakończeniu gry.

  • Każda zawodniczka do każdej gry ma dopisywane 15 punktów handicapu.

  • Mecze są monitorowane przez jednego arbitra.

 3. W trakcie trwania meczu w kwestiach spornych z arbitem może dyskutować wyłącznie Kapitan drużyny.

 4. Protokół ze spotkania jest potwierdzany przez arbitra i Kapitanów czytelnym podpisem.


 
 1. Wszystkie mecze koszykówki w lidze WBL rozgrywane są w halach sportowych.

 2. W koszykarskich rozgrywkach ligi WBL obowiązują przepisy określone w oficjalnych przepisach PZKosz z następującymi wyjątkami:

  • Mecze rozgrywane są w czterech kwartach po 10 minut. Pomiędzy kwartami 1 i 2 oraz 3 i 4 drużyny obowiązuje 2 minutowa przerwa, a pomiędzy 2 i 3 kwartą - 6 minutowa przerwa.

  • Zegar będzie zatrzymywany podczas ostatniej minuty każdej kwarty.

  • Za przekroczenie limitu czterech fauli drużyny, w każdej kwarcie, rzuty wolne są egzekwowane tylko w ostatniej minucie tej kwarty.

  • Mecz może prowadzić jeden sędzia.

  • W każdej kwarcie drużynie przysługuje jeden 30 sekundowy czas.

 3. W trakcie trwania meczu w kwestiach spornych z sędzią może dyskutować wyłącznie Kapitan drużyny.

 4. Protokół ze spotkania jest potwierdzany przez sędziego i Kapitanów czytelnym podpisem.

 
 1. W sezonie wiosennym mecze będą odbywały się na boiskach trawiastych, natomiast w sezonie jesiennym i zimowym w halach sportowych.

 2. W piłkarskich rozgrywkach ligi WBL obowiązują przepisy określone w oficjalnych przepisach PZPN z następującymi wyjątkami:

  • Mecze rozgrywane są w dwóch połowach po 20 minut. Pomiędzy pierwszą a drugą połową drużyny mają prawo do pięciu minut przerwy.

  • W rozgrywkach na boiskach trawiastych maksymalna liczba grających to siedmiu zawodników, a w rozgrywkach halowych to sześciu zawodników.

  • W rozgrywkach na boiskach trawiastych podczas wykonywania rzutu wolnego bezpośredniego lub pośredniego wszyscy zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się w odległości od piłki nie mniejszej niż 4 m.

  • Zmiany zawodników podczas meczu odbywają, w strefie zmian wyznaczonej przez sędziego, na zasadzie "hokejowej".

  • W rozgrywkach halowych:

   • aut odbywa się poprzez wykop piłki z linii autowej,

   • podczas wykonywania rzutu wolnego bezpośredniego lub pośredniego wszyscy zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się w odległości od piłki nie mniejszej niż 3 m.

  • Nie obwiązuje pozycja - spalony.

 3. Mecz jest prowadzony przez jednego sędziego.

 4. W trakcie trwania meczu w kwestiach spornych z sędzią może dyskutować wyłącznie Kapitan drużyny.

 5. Protokół ze spotkania jest potwierdzany przez sędziego i Kapitanów czytelnym podpisem.

 1. Wszystkie mecze siatkówki w lidze WBL rozgrywane są w halach sportowych.

 2. W siatkarskich rozgrywkach ligi WBL obowiązują przepisy określone w oficjalnych przepisach PZS z następującymi wyjątkami:

  • Mecze rozgrywane są do dwóch zwycięskich setów.

  • Każdy set trwa do zdobycia 25 punktów przez drużynę na zasadzie "tie-brake".

  • Każdej drużynie przysługują trzy czasy po 60 sekund.

 3. Mecz jest prowadzony przez jednego sędziego.

 4. W trakcie trwania meczu w kwestiach spornych z sędzią może dyskutować wyłącznie Kapitan drużyny.

 5. Protokół ze spotkania jest potwierdzany przez sędziego i Kapitanów czytelnym podpisem.

 1. W przypadku nie przestrzegania Regulaminu BS, ma prawo nałożyć karę na drużynę lub zawodnika, w postaci przyznania walkoweru lub dyskwalifikacji z rozgrywek WBL.

 2. Zawodnik posiadający Licencję może reprezentować w lidze WBL w danym sezonie tylko jedną drużynę.

 3. Kapitan zgłaszający protest musi go dostarczyć do BS w formie pisemnej, następnego dnia roboczego po rozegranym meczu.

 4. Odpowiedź w sprawie protestu US przesyła do zainteresowanych stron w ciągu czterech dni roboczych.

 5. Drużyny uczestniczące w rozgrywkach ligi WBL zobowiązane są do samodzielnego ubezpieczenia się OC i NW na czas trwania rozgrywek.

 6. Do interpretacji Regulaminu uprawniony jest jedynie BS.

 7. Tylko US ma prawo zmienić treść Regulaminu. Nastąpić to może jedynie w formie pisemnej.


SCHEMAT ROZGRYWEK PLAY - OFF / SYSTEM I

 


SCHEMAT ROZGRYWEK PLAY - OFF / SYSTEM II